تماس عاجل! 93773107375+
آشنایی با اندام های داخلی – کبد

آشنایی با اندام های داخلی - کبد در فیزیولوژی غربی، کبد مسئول تعدادی از توابع مهم بدن، از جمله تولید و دفع صفرا است ، که برای شکستن چربی و سم زدایی از خوناستفاده میشود است. با این حال، با توجه به TCM...

دسته بندی ها: 
عملکرد اندام های داخلی – معده

عملکرد و وظایف معده معده مهمترین اندام یانگ است. معده به همراه طحال به عنوان ریشه چی پس-آسمانی شناخته شده اند چون منشا تمام چی و خون تولیدشده بعد از تولد است (برعکس چی قبل-آسمانی که در ز...

دسته بندی ها: 
ارتباط بین ارگانهای زانگ

هر کدام از ارگانهای زانگ وظایف متفاوتی دارند و در عین حال ارتباط نزدیکی با هم دارند که باعث حفظ تمام اعمال بدن میشود و اهمیت این موضوع در تشخیص بالینی سندرومها و درمان بیماریها میباشد . تعداد 6 ا...

دسته بندی ها: