تماس عاجل! 93773107375+
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. نقاط طب سوزنی
نقاط خو-سی The Lower He sea Points

هر شش نقطه خو-سی پائینی در اندام های حرکتی پایین و یا پاها در جائی قرار دارند که چی مریدینها یا ارگانهای فو مربوطه یکی می شوند. از این نقاط در درمان بیماریهای ارگان های فو بیشتر اس...

دسته بندی ها: 
نقاط Yuan Source

نقاط یوان جایگاههای چی ارگانهای زانگ – فو میباشند. مریدینها و شاخه های آنها از این نقاط عبور کرده و با هم در می آمیزند. در مریدینهای یین نقاط یوان با نقاط shu یکی بوده اما در مریدینهای یانگ این دو...

دسته بندی ها: