تماس عاجل! 93773107375+
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. متریا مدیکا
سورینوم Psorinum

سورینوم: نوسود است که از ترشحات چرکی و خونی جرب و وزیکول ایجاد میشود و توسط هانمن، هرینگ و... پروو شده است. در شیرخواران و زنان و بیماران. این یک داروی اساسی برای انواع بیماران زیر اس...

دسته بندی ها: